distanční výuka + doplňující informace k edukativně stimulačním skupinám

 2021-03-05  Simona Kubíčková

Podle Manuálu vydaného MŠMT dne 1. 3. 2021  v souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).


U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – rozvoj praktických dovedností přiměřené věku dítěte, společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata aj.

  • Přednostně využívané způsoby distanční výuky v MŠ jsou:
  • formou off-line – zadávání aktivit při off-line vzdělávání může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně, nejčastěji přes webové stránky MŠ.
  • nebo vyzvednutí tištěných materiálů z oblasti grafomotoriky, předmatematických představ, předčtenářské gramotnosti aj.
  • nebo formou online – asynchronně – např. zadávání úkolů, odkazů přes webové stránky MŠ, videa s písničkami a cvičením natočená učitelkami (YouTube), nabídka dalších webových odkazů s náměty ze všech různých oblastí.

Hodnocení a zpětná vazba při distančním vzdělávání – děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami, apod.  Je vhodné založit dětem portfolio (složku), které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá. Po návratu do MŠ mohou s paní učitelkou pracovat dále s tématy – rozvinout je, využít ve skupině s ostatními dětmi jako další náměty, učit se prezentaci vlastních nápadů aj. aktivit.

 

distanční výuka


Informace pro rodiče dětí, které byly přihlášené do ,,Edukativně stimulačních skupin pro předškoláky“ 

Vzhledem k situaci, kdy MŠ bude ještě nějakou dobu uzavřena a tím pádem dojde ke zrušení dalších plánovaných setkání, jsme zvolili alternativní řešení. O jeho průběhu, způsobu Vás budeme informovat v emailu, který Vám bude zaslán v nejbližších dnech. Prosíme Vás, abyste si během pondělí, úterý, případně středy, vyzvedli v MŠ v běžné otevírací době, připravené materiály pro 2. a 3. lekci. Zvoňte na 1. třídu, červené klubíčko, vchod A.