Předškoláci

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5. roku věku, je předškolní vzdělávání povinné (účinnost od 1. 1. 2017). Zákonný zástupce je povinen toto dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání. Dítě s povinnou předškolní docházkou pravidelně navštěvuje MŠ každý pracovní den na nejméně 4 hodiny, tato povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na: státní občany ČR, cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce má právo volby – jak ve výběru mateřské školy, tak ve využití jiného způsobu povinného předškolního vzdělávání, jinak se dítě vzdělává ve své spádové škole.

Jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání jsou:

Individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ (od 1. 9. 2017 pouze pro děti s odloženou školní docházkou), vzdělávání v zahraniční škole na území české republiky, ve které MŠMT povolilo plnění povinné předškolní docházky.

Zákonný zástupce, který využije jiný způsob povinného předškolního vzdělávání svého dítěte, toto oznámí vybrané či spádové škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Oznámení musí obsahovat: jméno (na), příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, období a důvody pro jiný způsob vzdělávání.

Při využití individuálního vzdělávání dítěte, toto dítě MŠ pravidelně nenavštěvuje, je pouze ve vybrané či spádové MŠ zapsáno a evidováno. Ředitel této školy seznámí zákonného zástupce se školním vzdělávacím programem (ŠVP) a stanoví oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (oblasti vycházejí z RVP PV a tím i z ŠVP) a kompetence (výstupy), kterých by mělo dosáhnout. Dále sdělí místo, způsob a termín (i náhradní) ověření očekávaných výstupů vzdělávání dítěte (ověření se musí konat v některý den měsíce listopadu nebo prosince). Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitel školy individuální vzdělávání dítěte, to pak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno.


Povinná distanční výuka v době uzavření MŠ nebo karantény třídy  ZDE