Řád

dodatek k vnitrimu radu SJ

DULEZITE INFORMACE ZE SKOLNI JIDELNY

VNITRNI RAD SJ MS Klubicko

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1./  Vnitřní řád školní jídelny /dále ŠJ/ je vnitřní směrnici školy

2./  Vnitřní řád ŠJ vychází z právních předpisů:

– zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

– zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

– vyhlášky MŠMT ČR č. 170/2005 Sb., o školním stravování

– vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

– vyhlášky č. 107/2005 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

– vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách a státních příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

-dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, s účinností od 13.12.2014 a dále dle vyhl. Č. 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin ve znění pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10 – budou poskytovány informace na jídelním lístku o alergenech.

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Dítě má nárok na stravování vždy v době přítomnosti

 • V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd, pouze první den nemoci je možné oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

 • V době docházky dítěte do MŠ jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy, aby nedocházelo k ublížení na zdraví dětí nebo znehodnocování majetku mateřské školy.

 • V případě úmyslného poškození majetku školy a školní jídelny bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a dohodnut postup náhrady škody.

PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ

 • ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy
 • pokud během roku dojde ke zdražení potravin, MŠ si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku
 • stravování dětí zahrnuje ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim

ORGANIZACE PROVOZU, BEZPEČNOST DĚTÍ

 • bezpečnost dětí při stravování zajišťují pedagogické pracovnice, ve výjimečných případech i provozní zaměstnanci
 • jídla se připravují v kuchyni v přízemí, kde ve vydávají jídla pro I. A II. Třídu
 • pro III., IV., V. třídu se uvařená jídla přepravují provozním výtahem do 1.patra, kde výdej zabezpečují kuchařky, resp. Provozní zaměstnanci, děti do těchto prostor nemají přístup
 • ranní svačina se podává 8.00 – 9.00 hod.
 • odpolední svačina 14.00 – 14. 30 hod.
 • výdej do jednotlivých tříd, děti se samy obsluhují, mladším dětem pomáhají pedagog.zaměstnanci
 • ke každé svačině je jako doplněk ovoce nebo zelenina, případně na výběr z více druhů
 • k pití mléčný nápoj nebo čaj + běžný pitný režim
 • děti si samy po sobě sklízejí
 • děti dostávají polévku v 11.45 hod. Hlavní jídlo současně v pořadí I. a IV., následuje II., III., V. třída.
 • do páté třídy dopravuje jídlo provozní zaměstnankyně na výdejovém vozíku.
 • malým dětem pomáhají zaměstnanci MŠ, větší děti si chodí samy k výdejovému okénku.
 • děti si mohou přidat pod dohledem paní učitelky.
 • pedagogičtí zaměstnanci se střídají při obědě dle potřeby.
 • provozní zaměstnanci obědvají dle možností a aktuálních potřeb.
 • stravu smí vydávat pouze zaměstnanci ŠJ.
 • za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy a odpovídající teplotu jídla ručí zaměstnanci ŠJ.
 • vynášení obědů je zakázáno, vydané množství jídla odpovídá jednotlivým kategoriím.
 • po obědě si děti také samostatně uklidí své místo a odnesou použité nádobí na určené místo.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

Stravné se platí bezhotovostně k 1. dni v měsíci. V ojedinělých případech, po souhlasu vedoucí stravování, je možné platit hotově.

Výše stravného je pro děti:

Výše stravného je pro děti:

3-6 let 35,- Kč, 1. Svačina 9,- Kč, oběd 18,- Kč, 2.svačina 8,- Kč

7 let 40,- Kč, 1. Svačina 11,- Kč, oběd 20,- Kč, 2.svačina 9,- Kč

Dle Školského zákona 561/2005 Sb.§35 může ředitelka po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci ukončit docházku dítěte do MŠ. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd, pouze první den nemoci je možné oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob. Výdej jídla je od 11.30 do 12.15 – pak oběd propadá!

Příjem odhlášek: každý den do 7.00 hod.

Odhlásit dítě můžete: osobně ve třídě MŠ, telefonicky, SMS zprávou

PITNÝ REŽIM

 • je zajištěn v každé třídě v nerezových nádobách s kohoutkem
 • druh nápojů je podle aktuálního počasí
 • ovocné čaje se sirupem či citronem, sirupy, džusy, minerálky, voda

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do MŠ, na třídách a na webových stránkách. Za jeho sestavení zodpovídá vedoucí ŠJ. Je vytvářen podle platných výživových norem a řídí se zásadami zdravé výživy a spotřebním košem potravin.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

 • diety nevaříme

 

V Ústí nad Orlicí, dne 18.3.2019

Henrieta Bollová – vedoucí ŠJ

Vladislava Carbová – ředitelka MŠ